№27 орта мектеп

Алматы облысы

ІлеауданыЖаугашты ауылы

Центральнаякөшесі №1

27 орта мектебі

 

Электронды адрес: Alm.ili.sh27@mail/ru

 

Байланыс телефоны: 872752 57-0-50

  

Мектептің төлқұжаты:

 

Мектептің салынған жылы: 1976 ж

 Жалпы алаңы : 2644,2 кв.м

 Мұғалімдер саны: 25

 Жоғары санатты мұғалім саны -

 Бірінші санатты мұғалім саны -9

 Екінші санатты мұғалім саны -9

Санатсыз мұғалімдер саны- 7

Жасмамандар-3.

Класс комплект саны-14

Оқушы саны: 134 бала

Мақала авторы:27 орта мектеп

Толығырақ...

   Мектеп 1971 жылы Жауғашты ауылының №27 8 жылдық толық емес орта мектебі болып ашылған. 1989 жылы орта мектеп сататусын алды. Мектептің материалдық – техникалық базасы 90-шы жылдардан көтеріле бастады

 

Ауқым және қолжетімділік

Мақала авторы:№27 орта мектеп

Толығырақ...

27.01.2012 16:20

     Мектептің жалпы алаңы 750 шаршы метр, соның ішінде жұмыс алаңы 560 шаршы метр

Кадрлық қамтамасыз ету

Мақала авторы:№27 орта мектеп

Толығырақ...

27.01.2012 16:20

№27 орта мектеп

 

   Қызмет атаулары

Саны

1

Директор

1

2

Директордыңоқу  ісі  жөніндегіорынбасары

1

3

Директордың  тәрбие жұмысы  жөніндегіорынбасары

1

4

Директордың шаруашылық жұмысы жөніндегіорынбасары

1

5

Педагог - психолог

1

6

АӘД пәнініңұйымдастырушы-оқытушысы

0,5

7

Ісжүргізуші

0,5

8

Кітапханамеңгерушісі

0,5

9

Бас есепші

0

10

Есепші

1

11

Мед бике

0,5

12

Хатшы

0

13

Лаборант

0

14

Қызмет көрсету жұмысшылары

1

15

Күзетші

3

16

Кішіқызметкерлер

2,5

17

Вахтер

0,5

 

  Барлығы

15

 

1. Мектеп әкімшілігі мүшелерінің міндеттерін бөлу туралы

1.1.  Мектептөрайымы –Мададова Л.Н.

1.2.   Педагогикалық кеңеске басшылық

1.3.   Материалдық базаны сақтау

1.4.    Финанс, қаржы жұмыстарын қадағалау

1.5.   Базалық шаруашылықтармен жұмыс

1.6.   Мұғалімдермен келісім шарт құру

1.7.   Мектепішілік бақылау, басшылық жоспар

1.8.   Мамандарқабылдау

1.9.   Дирекция кеңесіне, отырысынабасшылық

1.10. Бұйрықкітапшаларынжүргізудіқадағалау

1.11   Комплекстіоқу-тәрбиежоспары

1.12. АӘД, құқық пәндерінің оқытылуы

1.13.   Міндеттіоқуғақамту

1.14. Іс-құжаттардыңжүргізілуінебасшылықжасау

1.15. Дарындыбалаларменжұмыс

1.16. Кәсіптік байқаулар, конкурстардың жүргізілуіне басшылық

1.17. Инновациялықпроцестердіенгізугебасшылық

1.18. Безендіружұмыстарынабасшылықжасау

1.19. Аттестация

1.20. Мектептің сангигиеналық жағдайы, материалдық қорын сақтау

1.21. ҚР АтаЗаңы, Білімтуралызаңныңорындалуынабасшылық

1.22. « Болашақ» жасөспірімдербірлестікжұмысы

1.23.   Ата-аналарменжұмыс

1.24 География, ,тарих, химия,биология. АӘД, дене тәрбиесі, еңбек

, бастауыш сынып пәндерінің оқытылуы

 

 

2.Мектеп төрайымының оқу ісі жөніндегі орынбасары- Убайдуллаева К.М.

2.1 Оқу тәрбие жұмысына басшылық

2.2. Әдістемелік кеңес жұмысына басшылық

2.3. Оқутәрбиежұмысыныңорындалуы

2.4. Озаттәжірибемектебі

2 .5 ҰБТ-ға дайындық

2.6 Тарификация

2.7. Оқубағдарламасыныңорындалуы,оқушыларүлгерімініңмониторингісінжасау

2.8.Дарынды балаларменжұмыс

2.9. Әдістемелік бірлестігінің жұмысы

2.10. Дәптертексерілуі(қазақтілі ,орыстілі,ағылшынтілі, химия,биология,география)

2.11. Ауыстырмалысағатжәнеөтілмегенсабақтардытексеру, еңбектабелі

2.12.1-11 сыныпжурналдарыныңжүргізілуі ,оқубағдарламасыныңорындалуы

2.13. Мемлекеттікстатистикалықесеп

2.14. Қазақтілі, орыстілі,ағылшынтілі ,Математика, информатика, физика, сызу,бейнелеуөнеріпәндерініңоқытылуы

2.15. Аттестация

2.16. Мұғалімдербілімінжетілдіру

2.17. Жасмұғалімдерменжұмыс

2.18. Мектепішілікпәндікбақылау

2.19. Диагностикалық жұмыс, рейтинг

2.20 Факультатив сабақтарыныңжүргізілуі

2.21 Міндетті оқуға қамту

2.22 Емтихан жұмыстары,

2 23. Сабақ кестесі

2 24 Аттестат, куәліктің толтырылуы

2 25 Оқушылардың бұйрық кітапшасы мен алфавиттік кітапша және мектепке қабылдау

       журналдары

 

 

3. Тәрбие ісінің меңгерушісі- Адаева Ж.Х.

3.1. Сынып жетекшілерінің жұмысы

3.2. Оқушылардың өзін-өзі басқару комитетіне басшылық

3.3. 1-11 қазақ сыныптардың күнделіктерінің тексерілуін қадағалау

3.4.Ата-аналар комитетінің жұмысы

3.5. Оқушылар тәртібі

3.6. Жартылай, толықжетім, жағдайытөменотбасыныңбалаларыменжүргізілетін

         жұмыстары

3.7. Оқушылардыңмектепформасы

3.8. Оқушыларэкскурсиясы, техникалыққауіпсіздікережесі

3.9. Ұстаздаркезекшілігінұйымдастыру

3.10.Қоғамдық ұйымдарменжұмыс

3.11.Дискотека, сенбіліксаяхаттар

3.12. Іс-құжаттарының жүргізілуі

3.13. Аудандықбілімбасқармасыжәнебасқажоғарыұйымдарғаесептер, мәліметтер    

         өткізу

3.14. Балаларқұқығытуралыконвенцияныңорындалуынқадағалау

3.15. Өнер бәйге, байқау, конкурс, көрмелердіңөткізілуінежауапты

3.16 Оқушылардыыстықтамақпенқамтамасызетужұмысы

3.17. «Болашақ» бірлестігініңжұмысы, «Руханиуыз», «Денсаулық», Құқықтықтәрбие

     бағдарламасыніскеасыру

3.18 Патриоттықтәрбиебойынша   ісшараларұйымдастыру

 

3.2. Оқушылар денсаулығы, денсаулық парағының толтырылуы

3.4.Үйірме жұмыстарын қадағалау

3.5. Ән-күй пәнінің жүргізілуі

3.6.Кітапхана жұмысы

3.10. Оқушылардыңжазғыдемалысынұйымдастыру

3.11. Оқушылардыңеңбеккеорналасуы

3.14. Аудандықбілімбасқармасыжәнебасқажоғарыұйымдарғаесептер, мәліметтер    

         өткізу

3.18. 1-11 сыныптардыңкүнделіктерініңтексерілуінқадағалау

 

4. Психологтыңміндеттері - Сузакбаева Т.М.

6.1.Оқушылардың әлеуметтік және психологиялық дамуына қолайлы (ыңғайлы) жағдай туғызу

6.2. Оқушылардыңпсиологиялықмінезқұлқынзерттеу

6.3.Оқушыларға стат карта, психологиялықмінездемежазу

6.4.Оқушылардың табиғидарыныжәнежүребіткенқабілетін ары қарайдамытуғақолайлыжағдайжасау

6.5.Ата-ана, қоғамдықұйымдарменбайланыста болу

6.6. Әроқушығапсихологиялықмінездеме беру

6.7. Қиынбалалардыесепкеалып, оларменжұмысістеу

6.8. Көпбалалы, жетім, жартылайжетімбалалардыңқұқығынқорғау, оларғаруханикөмеккөрсету

6.9. Оқушылардыңжасерекшеліктері мен даму ерекшеліктерінескеріп, олардың даму кезеңдерінесайжоспарқұру, коррекциялықбағдарламақұру

6.10. Оқушылардыңпсихофизиологиялықдамуындағыжетіспеушілікжақтарынашу. Ондайоқушыларменлайықтыіс-шараларжоспарынқұру

6.11. Оқушылардыңпсихологиялықмінездемесінқұрудыұстаздарғапрактикалықкөмек беру

6.12.Қажетті жағдайда іс-құжаттарын жүргізу

6.13. Өзін-өзі тану пәнінің   оқытылуы

 

7. Медбикенің міндеттері – Гопаева А

7.1. Мектепалды даярлық тобының және жаңа келген оқушыны медициналық тексеруден өткізу

7.2. Уақытында оқушыларға прививка жасау

7.3.Оқушыларға дәрігерге дейінгі медициналық көмек көрсету

7.4. «Д» учеттағыоқушылардыжылына 2 реттексеруденөткізу

7.5. Мектептазалығынтексеру

7.6.Оқушылардың тазалығын қадағалау

7.7.Оқушылар арасындамедициналықнасихатжүргізу

7.8. Салауаттыөмірсалтыноқушыларарасынданасихаттау

7.9. Жасөспірімдер мен қыздарарасында гигиена сақтаужайлыәңгімелерөткізу

7.10.Мектептің жылутәртібінқадағалау

7.11. Асханадаоқушылардыңжүйелітүрде тамақтануын қадағалау

7.12. Әроқужылындаоқушылардыдәрігерлікбайқауданөткізу

7.13. Әроқужылындамұғалімдерді, тех. Персоналдыдәрігерлікбайқауданөтуін қадағалау

7.14. Жылсайыноқушылардывоенкоматқадаярлау

8.Алғашқы әскеридайындық- Садуакасов Е.С.

8.1.Дене тәрбиесі, алғашқы әскерни дайындық, дене тәрбиесі қауіпсіздігі, азаматтық қорғаныс пәндерінің оқытылуы, жұмыс шараларының жүргізілуі

8.2.Мектеп қызметкерлері мен жоғары сынып оқушылары арасында мектеп бойынша әскери міндеттілерді есепке алу

8.3. Аудандықбілімбасқармасы мен комиссариатқаесеп беру

8.4. АӘД кабинеті мен « Жас ұлан» бұрышының жабдықталуы

8.5. Материалдық-техникалықбазанынығайту

8.6.Мектептегі әскери-патриоттықтәрбиеніңберілуі

8.7. Нормативтікқұжаттарменжұмыс

8.8. Жылдық, айлықжоспардыңорындалуы

8.9. Оқушыларөмірқауіпсіздігін, ережелерінсақтау

9. Мектепкітапханашысыныңміндеті–Беляева Н.Г.

9.1. Мектеп кітапханашысы өзінің жұмысын ҚР-ның Президентінің жекебасқару мемлекетінің шешімдерімен сәйкес келтіру керек

9.2. Жылдықжоспардыжасау, өзуақытындажүзегеасыру

9.3. Мұғалімдер мен оқушыларарасындакітапоқудыұйымдастыру, насихаттау

9.4. Кітапкөрмесі, даталымерекелергебұрыштар,библиографиялықшолужасау

9.5.Кітап қорыменжұмыс.ескіргенкітаптардықорданшығару, жаңакітаптардыесепкеалу, статистикалықесепжүргізу

9.6. Кітаптардың сақталуына, өрт қауіпсіздігін сақтауғаміндетті

9.7. «Руханиуыз» бағдарламасынжүзегеасыру

9.8.Тоқсан сайыноқулықтыңұсталуына рейд ұйымдастыру

9.9. Оқырмандармәслихаты, кездесу, кештер, жиындарөткізу

10Іс-жүргізуші– Кенжеказакова К.С.

10.1.Өз жұмысын ҚР-ныңПрезидентініңжекебасқарумемлекетініңшешімдерінеорындаумақсатындажүргізіледі

10.2. Оқушыларқозғалысыныңесебінжүргізу, бұйрықтыуақтылытіркеу

10.3.Кадрлардың іс-қағаздарын жүргізу

10.4.Алфавиттік кітаптыжүргізу

10.5. Оқушылардыңкелуі, кетуітуралыжурнал жүргізу

10.6.Кіріс және шығыс журналы

10.7.Шағым ,арыздардытіркеукітапшасы

10.8.Телефонограмма есебінің журналы

10.9.Мектеп оқушылары мен мұғалімдердіңжекеіс-қағаздарынжүргізілуінқадағалау

10.10.Еңбек кітапшаларынтіркеу

11. Педагогикалықкеңесхатшысыныңміндеттері: Кенжеказақ С.О.

11.1.Кеңес хаттамасын жүргізу

11.2. Баяндама, хабарламашылардың өз уақытында материалды дайындау, жинақтау

11.3. Әр отырыста алдыңғы отырыстардың шешімдерінің орындалуын қадағалап, баяндап отыру

11.4. Педагогикалық кеңестің шешімдері орындалмаған жағдайда мектеп төрағасына шара беруді хабарлау

12. Мектеп төрағасының шаруашылық жөніндегі орынбасарының міндеттері- Шкуропат Л.А.

12.1. Мектеп тазалығы

12.2. Инвентарь мүліктердің сақталуы

12.3.Мектеп ішінің, ауласының тазалығы

12.4.Шаруашылық қызметкерлерінің жұмыс тәртібін қадағалау

12.5.Материалдық-техникалық базанынығайту, сақталуесебін жүргізу

13. Бөлініпбергенміндеттербойыншажұмысжүргізу, қажеттіқұжаттардайындаужәнежауапкершілікпенатқаруқатаңескертілсін.

       13.1 Бөлінгенміндеттербойыншажұмысжоспарынжасау, рейтигг. диагостика, мониторинг жүргізужауаптыадамдарғабекітіліп

               міндеттелсін.

       13.2.Бөлінген міндеттерорындалмағанжағдайдаеңбектуралыЗаңынасәйкес шара қолданып, атқарылып отырған қызметтен

               төмендетілетініескертіледі

 14. Сыныпжетекшілерініңміндеттері:

14.1. Сыныпжетекшісіоқушылардыңқұқығына, еркіндігіне, олардыңденсаулығынажәнеөмірқауіпсіздігінеоқууақытындажауапты

14.2.Оқушылардың сабаққақатысуынажауапты, оқушыекікүнненартықкелмегенжағдайда, оны мектепкетартуғатиіс,уақтылымектепәкімшілігінехабарлау

14.3. Сыныпоқушыларыныңерекшелігін, әдептерін,мінезінтаныпалып, тәрбиежоспарынжасайды, оқушылардыңөсіп-өнуіне, мінезініңжақсаруынаөзініңықпалынтигізу

14.4.Әрбір оқушығашағынортадаморальдық, психологиялықжағдайжасалуықажет, қиынжәнежетімбалалардыңсабаққақатысуынжәнеүлгерімін жақсарту

14.5.Мектеп әкімшілігімен, дәрігерменбірігіп, оқушыныңденсаулығына, үлгерімінеықпалетеді

14.6. Ата-аналаржәнеата-аналардыңорнынбасатынадамдарментығызбайланыстаболуы, біргежұмысжасайотыра,оқушыларғабірыңғайталаптысақтауғаүйрету

14.7.Оқушыға дегенбірыңғайталап пен мектеп, жанұяныңталаптарынтең қою

14.8.Сынып бойынша сынып оқушыларының үлгерімін сабаққа қатысуын, сыныптағыжағдайдыбақылап, күнделіктітолтырудықадағалап, мектепәкімшілігінеақпарат беру

14.9. Оқушылардыңмектептеөтетініс-шараларға, қоғамдықжұмыстарғақатыстыру

14.10.Тәрбие саласының диагностика, рейтинг, мониторингісінтоқсансайынжүргізу

0 қазақсыныбы   - Дайырбекова Ж.М.

0 орыс сыныбы-      Вирцева С.Г.                                              

1 қазақ сыныбы – Дюйсенбаева С

1 орыс сыныбы – Адаева Ж.Х.

2 қазақ сыныбы – Кенжеқазақ С

2 орыс сыныбы – Ломакина Т.

3 қазақ сыныбы – Кенжеказақова К.

3 орыс сыныбы – Алиева Р.О

4 қазақ сыныбы -Кенжеқазақ С

4 орыссыныбы – Ломакина Т.И.

5 қазақ сыныбы- Кенжеказақова К.

5 орыс сыныбы – Валиева А.

6 орыс сыныбы – Валиева А

7 орыссыныбы – Батуринец И

8 орыс сыныбы– Батуринец И

9 орыссыныбы – Сузакбаева Т.М.

10 қазақсыныбы – Абдрешова Р

 

Оқу-тәрбие процесінің ұйымдастырылу сапасы

Мақала авторы:№27 орта мектеп

Толығырақ...

27.01.2012 16:20

 

2009-2010, 2010-2011 және 2011-2012 оқу жылындағы

салыстырмалы -білім сапа көрсеткіш

 

 

71%

75%

77%

 

 

Материалдық-техникалық база

Мақала авторы:27 орта мектеп

Толығырақ...

27.01.2012 16:19

«№27 орта мектебі» Мемлекеттік мекемесіне

6 шілде 2005 жылы № 341066 мемлекеттік актісі берілген.

РНН: 0900400013586

БИН: 710840000066 рег №1441-1907-04-ГУ от 4 марта 2009г.

ИИК: КZ71070103КSN0904000

БИК:KKMSKZ2A.

 

Мемлекеттік лицензияның №0010242 . Лицензия берілген күн 2009 жылы 17 тамыз.

Мектеп аумағында стадион , дәретхана, жылыту қазандығы орналасқан. Мектеп 2 қабатты , кірпіштен салынған. Оқу корпусы 2 қабаттан тұрады. Мектеп 80 орынға арналған. Мектеп ішінде буфет, спорт залы, кітапхана, мұғалімдер бөлмесі, мектеп директорының кабинеті, психолог кабинеті, оқу ісі меңгерушісінің кабинеті, тәрбие ісі меңгерушісінің кабинеті, директордың шаруашық ісі жөніндегі орынбасары кабинеті, еңбекке баулу кабинеті, информатика, мультимедиалық, медбике кабинеттері орналасқан. Мектеп буфеті тамақтану блогы 6 орынға арналған .

Оқу кабинеттерінің саны-8

Еңбектің қызмет көрсету түрлеріне баулу кабинеті-1

Лингафонды- мультимедиялық кабинет-1

Бастауыш сынып кабинеттері-3

Информатика кабинеті-1. Компьютерлер саны – 10.

Лингафонды - мультимедиялық кабинеті 2011 жылы 1 желтоқсанда ашылды. Лингафонды- мультимедиялық кабинеті   жаңа үлгімен жабдықталған. Мұғалімнің компьютері -1, интерактивті тақта -1, видиопроектор -1, компьютер-14, парта-15, орындық -31.

 

Мектепке 2009 жылы мектеп шатырын жөндеу жұмыстары жүргізді. 2009 жылы сәуір айында өткізілді. Жөндеу жұмыстарына 3 000 000 ( үш миллион) теңге қаржы бөлінді.

 

2011 жылы 45 парта, орындық – 90, мұғалім орындығы – 3, 3 тақта, стол -3, шкаф – 9, киім ілгіш -3 пен қамтамасыз етілді..

Мектепте парта саны - 100, шкаф - 9, тақта - 8. Жыл сайын мектеке аудандық бюджеттен қаржы бөлініп тұрады.

1.2010 жылы жөндеу жұмыстарына 50 000 теңге бөлінді

2.2011 жылы жөндеу жұмыстарына 50 000 теңге бөлінді

3. 2012жылы жөндеу жұмыстарына 50 000 теңге бөлінді.

2009-2010, 2010-2011 және 2011-2012 оқу жылына

салыстырмалы интеллектуалды ойындар

бойынша қатысу көрсеткіші

 

Ойындар

2009-2010 ж

2010-2011 ж

2011-2012ж

 

«Русс. мед»

Гусеинова С-І

Кондратьева Н-ІІ

Еготинцева М-ІІІ

 

Мукашев Д

Балабанова Е

Мурадов Р

 

Еготинцева М

Скирда С

Носуленко М

 

 

«Золотое руно»

 

0

0

«Кенгуру лингвист»

0

0

Дымов Р 5 сын оқ.

Даулет Ж. 5 сын оқ.

 

«Кенгуру-математика»

0

0

Шегай А. 8 сын.

Жумабекова Э. 9 сын.

Азат Д. 7 сын

 

 

2009-2010, 2010-2011және 2011-2012 оқу жылы

салыстырмалы «Зерде»балалар зерттеу

жұмысына қатысу көрсеткіші

 

2009-2010 ж

2010-2011 ж

2011-2012ж

 

-

-

Носуленко М. /орыс тілі/ жетекшісі Лущикова Т.Т.

 

 

 

Тимофеева К. /тарих/ жетекшісі Батуринец И.А.

 

 

 

 

2009-2010 , 2010-2011 және 2011-2012 оқу жылында

«КҒА» балалар мен жас өспірімдер зерттеу

ғылыми жұмысына қатысу көрсеткіші.

 

2009-2010 оқу жылы

2010-2011 ж ауданда

Республикалық

2011-2012 ж ауданда

қалалық

республикалық

 

 

 

Балабанова Ж. Жетекшісі Абдрешова Р.

Мақтау грамотасы

ІІІ орын

 

 

 

2009-2010 және 2010-2011 оқу жылы

салыстырмалы «Олимпиада» нәтижелері.

 

2009-2010 ж

2010-2011 ж

2011-2012ж

 

аймақтық

 

Аймақтық

 

1.Балабанова Е ІІІ-орын

Жетекшісі: Абдрешова Р.Н.

 

Аймақтық

 

аудандық

Гусеинова С-

(қазақ тілі) III орын

мұғ-Абдрешова Р

Аудандық

Аудандық

 

облыстық

0

 

0

 

 

 

2009-2010 және 2010-2011 оқу жылы

салыстырмалы –«Емтихан»нәтижелері.

 

2009-2010 ж

2010-2011 ж

2011-2012ж

 

Үздік куәлік

0

Үздік куәлік

0

Үздік куәлік

0

Ерекше үлгідегі аттестат

0

Ерекше үлгідегі аттестат

0

Ерекше үлгідегі аттестат

0

Алтын белгі

0

Алтын белгі

0

Алтын белгі

0

 

2009-2010 және 2010-2011 оқу жылы

салыстырмалы «ҰБТ» нәтижесі

 

2009-2010 ж

2010-2011 ж

2011-2012ж

 

Грант

1

11-сынып жоқ

Сапа

100

 

 


     © Барлық құқықтары қорғалған. Алматы облыстық білім берудегі жаңа ақпараттық технологиялар орталығы, 2011 ж.